Inkoop, verkoop, reparatie, revisie en exploitatie van flipperkasten en andere speelautomaten. Bel ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 op nummer 06-27 456 890 of 06-1755 5369.

Shopping Cart:

0 item(s) - € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Multigame
 
1. Algemeen
   
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Multigame  (verder te noemen Multigame) en op alle (met afnemers van producten van Multigame) gesloten overeenkomsten.
   
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
   
2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
   
2.1 Alle uitingen van Multigame op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
   
2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), via websites van Multigame, via E-mail of telefonisch worden geplaatst.
   
2.3 Multigame behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts zijn aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden verbonden zoals vooruitbetaling.
   
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Multigame in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
   
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Multigame de bestelling heeft geaccepteerd.
   
3. Prijzen
   
3.1 De prijzen op de websites van Multigame zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het versturen van de mailingen zijn doorgevoerd.
   
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Multigame bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
   
3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
   
3.4 Multigame is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.
   
4. Levering
   
4.1 Multigame bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
   
4.2 Multigame levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Multigame uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
   
4.3 Multigame behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
   
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Multigame aangevuld of opnieuw gedaan.
   
5. Betaling
   
5.1 Betaling geschiedt per bank, giro, online bankieren of per PayPal op nader op de websites uiteengezette voorwaarden.
   
5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
   
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Multigame zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
   
5.4 Verrekening met vorderingen op Multigame of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
   
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per Bank of PayPal.
   
5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Multigame kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.
   
6. Eigendomsvoorbehoud
   
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Multigame, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
   
6.2 Multigame is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Multigame zijn gebleven terug te (laten) nemen.
   
7. Retourrecht
   
7.1 De afnemer heeft het recht door Multigame geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
   
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Multigame de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
   
7.3 Wanneer de door Multigame afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
   
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

 

 • batterijen en accu´s;
 • boeken, waarbij de verpakking is geopend;
 • (artikelen met) software, waarbij de verpakking is geopend;
 • Rubbers;
 • reeds ingebouwde onderdelen;
 • lampen, halfgeleiders of overeenkomstige zaken;
 • opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren;
 • bijzondere bestellingen, zoals kast-specifieke onderdelen.
   
7.5 Een retourzending kan alleen worden verricht na schiftelijke goedkeuring van Multigame.
   
8. Garantie
   
8.1 Multigame garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 30 dagen na aflevering.
   
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Multigame worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
   
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Multigame het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Multigame). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen. Indien het artikel niet meer te repareren is of Multigame heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt Multigame de mogelijkheid om het vervangende artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.
   
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
 • het artikel, automaat  of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
 • wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
 • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
 • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
 • Multigame niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
 • het as/is artikelen betreft.
 • het als 2e hands verkochte automaten en apparaten betreft.
   
9. Persoonsgegevens
   
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Multigame opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Multigame de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Multigame hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
   
9.2 Wanneer Multigame gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.
   
10. Aansprakelijkheid
   
10.1 De aansprakelijkheid van Multigame met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
   
10.2 Multigame is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
   
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Multigame beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.
   
11. Informatievoorziening
   
11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Multigame al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
   
11.2 Multigame stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
 • haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
 • de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
 • de wijze en kosten van aflevering en betaling
 • het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.
   
11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Multigame niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.
   
12. Geschillen
   
12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
   
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Multigame is gevestigd bevoegd, tenzij Multigame voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.